Obchodní podmínky

poslední úprava: 1.5.2018

firmy Kateřina Dluhošová, OslavmeTo.cz,

se sídlem Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr,
IČO: 04715594, DIČ: CZ8761215452,
podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku, podnikatel je plátce DPH,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.oslavmeto.cz (dále také jen „prodávající“).

Obsah

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Oslavmeto.cz. Smluvními stranami se v tomto případě rozumí provozovatel internetového obchodu Kateřina Dluhošová (dále jen „Prodávající“) a fyzická osoba neboli spotřebitel (dále jen „Kupující“).

1.2. Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 
 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (Můj účet). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
 

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká řádným vyplněním předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři a následným odesláním formuláře elektronickou cestou prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit přijetí jeho objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením zprávy o přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku závazně odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že prodávající nebude mít objednané zboží na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuto doručení náhradního zboží nebo jiný termín dodání.

3.7. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez udání důvodů a bez jakýchkoliv sankcí do dvou hodin poté, co byla objednávka vytvořena.

3.8. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů s distribucí zboží. Prodávající může odstoupit od smlouvy a zrušit objednávku v případě, že výrobce již zboží nedodává nebo výrazným způsobem změnil cenu výrobku.

 
 

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Dodávka se provádí pouze na území České republiky.

4.2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:

a) Prostřednictvím Zásilkovny kurýrem na adresu za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce, a to zpravidla do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. Po dohodě s Kupujícím může být tato doba prodloužena. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravce.

b) Prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce, a to zpravidla do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. Po dohodě s Kupujícím může být tato doba prodloužena. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravce.

c) Jiným způsobem, zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.

4.3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu za náklady spojené s dopravoua dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.6. Ceny za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží: při zaslání Zásilkovnou kurýrem na adresu a platbě bankovním převodem předem 89 Kč, při zaslání Zásilkovnou kurýrem na adresu a platbě na dobírku 109 Kč, při zaslání na výdejní místo Zásilkovny a platbě bankovním převodem předem 59 Kč a při zaslání na výdejní místo Zásilkovny a platbě na dobírku 79 Kč. Skutečné náklady na dobírku a přepravní náklady jsou touto částkou pokryty pouze zčásti, zbytek přebírá OslavmeTo.cz. Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, pokud současně hodnota objednávaného zboží činí alespoň 1.490 Kč a v případě akčních nabídek "doprava zdarma".

4.7. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání probíhalo v několika etapách, účtujeme podíl na nákladech na zaslání jen jednou.

4.8. Dodací lhůta je zpravidla do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. V případě, že kupující zvolil platbu bankovním převodem, dodací lhůta zpravidla 3 pracovních dní začíná běžet až po připsání částky za zboží na bankovní účet prodávajícího. V případě prodloužení této stanovené lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

4.9. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

4.10. V případě nedoručitelnosti zásilky ze strany prodávajícího a zaplacení zboží kupujícím předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží zpět na jeho účet.

4.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího, které jsou součástí internetových stránek www.oslavmeto.cz.

 
 

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží, pokud bude účtována, dle předchozího článku.

5.2. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

b) Bankovním převodem - při platbě bankovním převodem je zboží odesláno po připsání peněz na účet OslavmeTo.cz. Číslo účtu sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 
 

6. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání jakož i v případě, porušil-li spotřebitel originální obal zboží.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího, tj. Plzeňslá 1927. 266 01 Beroun či na adresu elektronické pošty prodávajícího, tj. info@oslavmeto.cz.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny - tj. Plzeňská 1927, 266 01 Beroun. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží zasílané zpět doporučujeme kupujícímu dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku – takto zaslané zboží prodávající nepřijímá.

6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek. Po zaslání zboží zpět bude částka připsána k dobru Vašeho bankovního účtu. V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.9. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

 
 

7. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

7.5. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulace se zbožím, která je v rozporu se záručním listem. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad.

7.6. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

7.7. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

7.8. Právo na reklamaci, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, lze uplatnit na adrese sídla provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách www.oslavmeto.cz. Pro detailní informace týkající se reklamačního procesu je možné kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle +420 734 269 969. Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

7.9. Prodávající si v případě vrácení zboží kupujícím, vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

 
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 
 

9. Duševní vlastnictví

9.1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou stránky oslavmeto.cz a všechny materiály, ochranné známky, kresby, texty, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím prodávajícího. Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

9.2. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 
 

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím a zpracováním všech osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.7. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 
 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: OslavmeTo.cz, Kateřina Dluhošová, Plzeňská 1927, Beroun 266 01, e-mail: info@oslavmeto.cz

11.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.1. 2016.